Lääkehoidon kokonaisarviointi

Vanhukset käyttävät lääkkeitä, jotka heikentävät elämänlaatua ja lisäävät tarpeettomasti hoitokustannuksia. Lääkkeillä hoidetaan myös toisten lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia. Lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetut lääkkeet saattavat jäädä toisinaan myös pitkäaikaiseen käyttöön. Potilaalle vääränlainen lääkitys voi johtaa pahimmillaan sairaalahoitoon.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on palvelu, joka toteutetaan yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Kokonaisarvioinnin avulla pyritään tunnistamaan ja ratkaisemaan potilaan lääkityksestä aiheutuvia ongelmia. Monet ongelmista olisi myös ennalta ehkäistävissä paremmalla hoidon suunnittelulla ja seurannalla. Lääkityksen tarpeellisuus ja turvallisuus, indikaatiot, annostus, mahdolliset yhteisvaikutukset ja toteutus tulisi arvioida vähintään vuosittain silloinkin, kun potilaan tilassa ei tapahdu muutoksia.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on tavanomaista lääkehoidon tarkastelua huomattavasti laajempi toimenpide, joka sisältää perusteellisen kartoituksen potilaan sairauksista ja lääkityksestä, mahdollisista lääkitykseen liittyvistä ongelmista sekä toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi. Päätöksen lääkehoidon kokonaisarvioin teettämisestä tekee yleensä lääkäri, mutta aloite voi tulla myös potilaalta, omaisilta tai hoitohenkilöstöltä. Syynä lääkehoidon kokonaisarvioinnille voi olla esimerkiksi huono hoitomyöntyvyys, ongelmia lääkehoidon toteuttamisessa, haitta- tai yhteisvaikutusepäily, heikko hoitovaste tai hoidon toteutuminen, epärationaalinen lääkehoito, lääkkeitä viisi tai enemmän, potilas käy usean lääkärin luona tai korkeat lääkekustannukset. Potilaan korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun tekijään on selvä peruste lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemiselle.

Lääkehoidon kokonaisarviointi on maksullinen palvelu. Palvelupaketteja on kaksi erilaajuista ja – hintaista.

Lääkehoidon kokonaisarviointiin sisältyvät seuraavat asiat

Tarvittavat taustatiedot:
  • Asiakkaan nimi, sukupuoli ja syntymävuosi erityiskorvausnumerot ja jos mahdollista myös muut diagnosoidut sairaudet
  • Lääkitykset, annostukset ja antoajankohdat
  • Viimeisimmät laboratoriotulokset, jos tiedossa
  • Mitä ongelmia asiakas on kokenut lääkehoitonsa suhteen